EFFICIENCY LEVEL VI

Ve snaze snížit spotřebu elektrické energie spotřebovávanou externími napájecími zdroji, vydalo Ministerstvo energetiky (DOE) Spojených států amerických nové regulace, které nabývají účinnosti od února 2016. Většina našich modelu, které je možné použít v USA již toto nařízení splňuje a postupně přibývají další modely. Podrobnější informace o účinnosti pro jednotlivé modely se nacházejí v technické dokumentaci u příslušneho produktu.

Více zde


Nové LVD a EMC směrnice 2016

Dne 20. dubna 2016 Evropská komise vydala dvě přepracované verze směrnic pro elektrická zařízení: směrnici o Elektromagnetické kompatibilitě (EMC - Směrnice 2014/30 / EU o EUR-Lex) a směrnici o Nízkém napětí (LVD - Směrnice 2014/35 / EU EUR-Lex).

Obě směrnice byly přizpůsobeny novým pravidlům. Například podle přílohy III směrnice Nové LVD, musí technická dokumentace obsahovat podrobnou analýzu a vyhodnocení rizik. Kromě toho byla zpřísněna pravidla pro sledování produktů a odpovědnosti výrobců a dovozců. Přesné údaje o typu označení, šarže nebo sériových čísel na všech zařízeních jsou povinné v souladu s technickou dokumentací. Také jméno a adresa výrobce nebo dovozce mají být zobrazeny na samotných výrobcích.


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU

Dne 3. ledna 2013 ES směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) zaniká. Přepracované znění směrnice bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. července 2011. (Směrnice 2011/65/EU).

Přečtěte si, prosím, tuto směrnici, které z vašich produktů spadají do oblasti působnosti tohoto přepracování, jak významné změny jsou ve směrnici 2002/95/ES obsaženy a oblast její působnosti.

Chtěli bychom vás také upozornit na jednu z významných změn: Shoda s přepracovaným zněním směrnice 2011/65/EU bude muset být potvrzena jednotlivým měřením dle článku 7 „Povinností výrobců". Ujistěte se, že všechny závazky jsou pozorovány před připojením označení CE na výrobku samotném a vydání prohlášení o shodě potvrzující shodu se směrnicí. Označení CE se vztahují obecné zásady stanovené v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.


SDĚLENÍ KOMISE 2011/C 288/01

Nový seznam harmonizovaných norem ke směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Více zde


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 278/2009

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu.

Více zde


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu

Více zde