Vážení,

Společnost SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o. („společnost SUNNY“) si velmi váží Vaší důvěry a klade značný důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost SUNNY zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti SUNNY (www.sunny-euro.com), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti SUNNY dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zasílání newsletteru.).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost SUNNY protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost SUNNY samostatně, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti SUNNY navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru 

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost SUNNY za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti SUNNY rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost SUNNY za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost SUNNY zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost SUNNY zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost SUNNY samostatně, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti SUNNY (viz výše), tak kliknutím na link, který se nachází v každém zaslaném newsletteru. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti SUNNY možné.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou zboží na webových stránkách

V případě poptávky zboží na www.sunny-euro.com bude společnost SUNNY zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu uvedenou v poptávce.


Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost SUNNY provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a práv chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.


Společnost SUNNY bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.


Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost SUNNY provádět samostatně, anebo za tímto účelem pověří v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost SUNNY osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost SUNNY na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost SUNNY shromažďuje na svých webových stránkách : Permanent login  - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána    po dobu jednoho měsíce nebo do odhlášení.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost SUNNY službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti SUNNY nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).


Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 • kliknutím na následující odkaz , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost SUNNY i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti SUNNY vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

Whoisvisiting

Společnost SUNNY využívá k analýze svých webových stránek dále software Whoisvisiting, vyvinutý společností www.whoisvisiting.com VAT REG: GB 199812355. Registered Office Address: New Cambridge House, Bassingbourne Road, Litlington, Royston, SG8 0SS. Whoisvisiting.com is a trading name of Whois Data Ltd Registered in England and Wales No. 08996095

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností SUNNY nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky, nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost SUNNY zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost SUNNY zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost SUNNY zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost SUNNY zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti SUNNY (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost SUNNY zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti SUNNY jakožto správce osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o.

IČO:             26920026  
sídlo:            Trnkova 156, 628 00 Brno
Tel.:             +420 544 500 327

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 23. 5. 2018.