Abychom minimalizovali dopad na životní prostředí a převzali větší odpovědnost za naši planetu, tímto potvrzujeme, že naše výrobky přepravované na území EU splňují omezení SVHC (Látek vzbuzujících mimořádné obavy) dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006.

 

Další informace o seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení naleznete na následujících stránkách:

https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

 

Některé z našich komponentů mohou obsahovat SVHC v koncentraci vyšší než 0,1% hmotn., nicméně odpovídají výjimkám RoHS:

 

„Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi“, výjimka č. 7(c)-I.

„Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (například slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)“, výjimka č. 7(a).

„Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova“, výjimka č. 6 (c).